• پروژه دانشگاه شریف
  • عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: تهران ، دانشگاه شریف
  • مدیر پروژه: جناب آقای دکتر میرزایی
  • طراح: سرکار خانم بطحایی