خانم دکتر دُری

توضیحات :
طراحی تراس سبز با چوب ترمو و بتن اکسپوز
اجرای پرگولا و ساخت فلاور باکس ها با سیستم زهکشی و خروج آبهای مازاد