• پروژه آب سرد
  • عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: آبسرد
  • کارفرما: جناب مهندس البرزی