پروژه ایران مال

اجرای ۱۲۰۰ متر مربع بتن اکسپوز در مجتمع ایران مال

استفاده از پانل های ابعاد  ۶۰*۱۲۰ سانتمیتر در پروژه