پروژه بنیاد مستضعفان

  • عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • مدیر پروژه: جناب آقای مهندس نیکزاد
  • طراح: مهندسین مشاور اثر، جناب آقای دکتر قجربیگی
  • متراژ: ۱۵۰۰ متر مربع