• پروژه سعادت آباد
    عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز

استفاده از بتن اکسپوز در معماری داخلی در حین سادگی زیبایی چشم گیری به کار میدهد