پروژه سیمون بولیوار

  • عنوان پروژه: اجرای بتن اکسپوز
  • محل پروژه: سیمون بولیوار
  • کارفرما: آقای مهندس عظیمی