کفپوش فضای باز (Decking)

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` ۳-۶ ۲۶x92پروفیل ترمووود LD2 LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج ۳-۶۲۶x117پروفیل ترمووود SHPSHP کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج ۳-۶ ۲۶x117پروفیل ترمووود LD2 LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج ۳-۶۲۶x140پروفیل ترمووود SHP SHP PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج ۳-۶۲۶x118 LDR+ PX2 کفپوش فضای باز (Decking)

نمای ساختمان ( Exterior Cladding )

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` ۳-۶ ۲۰x140پروفیل ترمووود UYLUYL نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶ ۱۹x92پروفیل ترمووود LD2UTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶۱۹x117پروفیل ترمووود UTVUTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶۱۹x140پروفیل ترمووود UTVUTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶۱۹x117UTS نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶۱۹x92پروفیل ترمووود SHPSHP نمای جوبی ساختمان
TDکاج ۳-۶۱۹x117پروفیل ترمووود SHPSHP نمای جوبی ساختمان

سونا - استخر

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TSکاج` ۳-۶ ۲۶x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TDکاج ۳-۶ ۲۶x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا ۳-۶ ۲۶x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا ۳-۶۲۶x185پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر

پنل های چوبی

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` ۳-۶ ۱۵x92پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی
TDکاج ۳-۶ ۱۵x92پروفیل ترمووود STSSTS دکوراتیو داخلی
TDکاج ۳-۶ ۱۵x92پروفیل ترمووود LPSLPS دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا ۳-۶ ۱۴x92پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا ۳-۶۱۹x185پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی

آلاچیق و پرگولا

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` ۳-۶۴۲x68پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج ۳-۶ ۴۲x92پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج ۳-۶ ۴۲x140پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج ۳-۶ ۹۰x90پروفیل ترمووود SHPLunapost دکوراتیو داخلی

سایبان

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` ۳-۶ ۲۶x68پروفیل ترمووود SHPSSSلوور، شیدر، سایبان
TDکاج ۳-۶ ۲۸/۴۲x42پروفیل ترمووود HSSHSSلوور، شیدر، سایبان
TDکاج ۳-۶۴۲x42پروفیل ترمووود SHPSHPلوور، شیدر، سایبان