کفپوش فضای باز (Decking)

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` 3-6 26x92پروفیل ترمووود LD2 LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج 3-626x117پروفیل ترمووود SHPSHP کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج 3-6 26x117پروفیل ترمووود LD2 LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج 3-626x140پروفیل ترمووود SHP SHP PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TDکاج 3-626x118 LDR+ PX2 کفپوش فضای باز (Decking)

نمای ساختمان ( Exterior Cladding )

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` 3-6 20x140پروفیل ترمووود UYLUYL نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-6 19x92پروفیل ترمووود LD2UTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-619x117پروفیل ترمووود UTVUTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-619x140پروفیل ترمووود UTVUTV نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-619x117UTS نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-619x92پروفیل ترمووود SHPSHP نمای جوبی ساختمان
TDکاج 3-619x117پروفیل ترمووود SHPSHP نمای جوبی ساختمان

سونا - استخر

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TSکاج` 3-6 26x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TDکاج 3-6 26x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا 3-6 26x92پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا 3-626x185پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر

پنل های چوبی

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` 3-6 15x92پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی
TDکاج 3-6 15x92پروفیل ترمووود STSSTS دکوراتیو داخلی
TDکاج 3-6 15x92پروفیل ترمووود LPSLPS دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-6 14x92پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-619x185پروفیل ترمووود STPSTP دکوراتیو داخلی

آلاچیق و پرگولا

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` 3-642x68پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج 3-6 42x92پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج 3-6 42x140پروفیل ترمووود SHPSHP دکوراتیو داخلی
TDکاج 3-6 90x90پروفیل ترمووود SHPLunapost دکوراتیو داخلی

سایبان

رده فناوریگونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TDکاج` 3-6 26x68پروفیل ترمووود SHPSSSلوور، شیدر، سایبان
TDکاج 3-6 28/42x42پروفیل ترمووود HSSHSSلوور، شیدر، سایبان
TDکاج 3-642x42پروفیل ترمووود SHPSHPلوور، شیدر، سایبان